Organizace výuky

 
Pro firemní jazykovou výuku aplikujeme následující osvědčený procesní postup:

I. Úvodní fáze

I1.IÚvodní konzultace na základě požadavků zákazníka, odsouhlasení cenové nabídky.
 
I2.IVstupní test znalostí všech pracovníků zadavatele, kterých by se výuka týkala (je zahrnut v ceně výuky), a který zahrnuje: 
  • ověření gramatických znalostí;
  • interview s ředitelem pro studia ;    
  • písemný projev;
  • příp. poslechovou část (na přání zadavatele).
I3.I Návrh rozřazení zaměstnanců zadavatele do jednotlivých skupin na základě výsledků vstupního testu a požadovanému zaměření kurzu.

I4.ISchválení a podpis smlouvy/objednávky.
 
I5.IV návaznosti na zařazení pracovníků do skupin a schválení zadavatelem jsou vypracovány studijní plány kurzů (v souladu s požadavky zadavatele) i obsazení lektorů. Tyto plány výuky zahrnují jak vlastní obsah kurzů, učebnice, dílčí cíle, tak i například rozhodnutí, na jaké mezinárodní zkoušky a ve kterém termínu budou studenti v kurzech připravováni.
 
I6.IILC IH Brno zajistí veškeré standardní učební materiály – učebnice se slevou 5%, vč. doplňkových materiálů 
 
I7.IZadavatel určí kontaktní osobu, se kterou budou projednávány veškeré případné dotazy, organizace výuky, změny nebo stížnosti v průběhu studia. V případě nespokojenosti / opakovaných stížností na práci lektora zajistí ředitel pro studia projednání a vyřešení této stížnosti (např. i výměnou lektora).

II. Realizace výuky

I1. Vedení administrativy - pro každý jednotlivý kurz (skupinu) je veden samostatný registr, zahrnující seznam studentů ve skupině, přehled docházky, záznam o probraném učivu v jednotlivých hodinách, přidělené domácí úkoly, záznam o dílčích testech, výkaz odučených hodin potvrzovaný každou lekci účastníky kurzu, apod.

I2.IPrůběh výuky a znalosti studentů jsou v průběhu výuky průběžně ověřovány dílčími testy z probrané látky. Zpravidla v pololetí jsou psány jazykové testy většího rozsahu (Mid Year Test). Tyto testy jsou tzv. Progress tests, které měří znalosti studenta ve vztahu k probrané látce a docházce. Uspokojivý výsledek těchto testů je více než 60% v celkovém hodnocení. Test se zaměřuje na všechny složky jazyka - gramatiku, slovní zásobu, psaný projev, poslech, čtení, situační fráze. 

Součástí hodnocení je i krátký slovní komentář lektora na každého studenta. 
Je také možné ověřovat znalosti studentů v průběhu roku podle mezinárodních měřítek (Cambridge - testy KET, PET, FCE, CAE, CPE). ILC IH Brno má pro tyto účely k dispozici sady těchto testů, které byly v minulosti oficiálními zkouškami (navíc lektoři ILC IH Brno působí jako examinátoři u ústní části těchto zkoušek).

I3.IFakturace je zpravidla prováděna jedenkrát měsíčně.

III. Ukončení výuky

Na závěr výukového období - zpravidla školního roku, tj. v červnu, jsou znalosti účastníků kurzu zjišťovány závěrečným testem (End of Year Test), jehož obsahem je probraná látka. Účastník kurz absolvuje, pokud složí závěrečný test alespoň na 60% - samozřejmě není-li toto kritérium nastaveno jinak ze strany objednatele kurzů. 
Součástí hodnocení je i krátký slovní komentář lektora na každého studenta a doporučení, jakým směrem by měl dále pokračovat ve výuce.
 
Úspěšným absolventům výuky je na vyžádání vydán ILC International House certifikát s vyznačením dosažené úrovně nebo certifikát o absolvování kurzu.

Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close